جهش تولید با مشارکت مردم

044-33322222   

حضور نماینده وزیر نیرو در مناطق زلزله زده شهرستان خوی

نماینده وزیر نیرو  حضور در مناطق زلزله زده شهرستان خوی

نماینده وزیر نیرو با حضور در مناطق زلزله زده شهرستان خوی، از نزدیک در جریان خدمات رسانی و تامین آب شرب مورد نیاز مردم این مناطق قرار گرفت.

نماینده وزیر نیرو با حضور در مناطق زلزله زده شهرستان خوی، از نزدیک در جریان خدمات رسانی و تامین آب شرب مورد نیاز مردم این مناطق قرار گرفت.

تصاویر خبر